مراحل دریافت نوبت حضوری :
1-مراجعه به مسول نوبت دهی درمانگاه تخصصی دروقت اداری هرروز صبح واخذ برگه نوبت پزشک مربوطه
2-مراجعه  به واحد صندوق درمانگاه درزمان وتاریخ ذکر شده در برگه نوبت (درصورت وجودبه همراه داشتن دفترچه بیمه ضروری است)
مواردقابل ذکر:
الف -دفترچه های  بیمه روستائی باید ممهوربه مهروامضا پزشک خانواده باشد
ب -نوبت پزشکان متخصص فقط جهت یک ماه داده می شود وجهت ما های بعد درماه موردنظرمراجعه شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-24 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ