منشورحقوق پرستار

برای این که پرستار مراقبت پرستاری ایمن به بیمار ارائه دهد باید حقوق زیر را دارا باشد.

-  انجام وظیفه مطابق با محدوده ای که به طور قانونی به وی اجازه داده شده است.

-محیط ایمن کاری که سازگار با مراقبت کافی از بیمار و مجهز به نیازهای فیزیکی، پرسنلی و تجهیزاتی مناسب است.

-آشناسازی مناسب و آموزش داخل مجموعه مبتنی بر هدف در مورد شیوه ها و رویه های درمانی مربوط به حیطه کاری

-مذاکره با کارفرما در مواردی مانند آموزش مداوم حرفه ای که به طور مستقیم به مسئولیت حرفه ای اش مربوط می شود.

- در مورد افراد حرفه ای و صلاحیت دار، مشارکت کامل در تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایی که به مراقبت و درمان بیماران مربوط می شود.

-حمایت و حفاظت بیماران و پرسنلی که مسئولیت آن ها به پرستار سپرده شده است.

- اعتراض به جا به شکلی که :

کارفرما به موقع و بطور کتبی از آن آگاه باشد.

مداخله ای در ایمنی بیمار نداشته باشد و سبب از هم گسیختگی درمان و پرستاری بیمار نگردد.

-رد انجام وظایفی که خارج از محدوده عملکرد پرستار است و یا مواردی که فرد در مورد آن به اندازه کافی آموزش ندیده است و یا وظایفی که فرد مهارت و یا دانش کافی برای آن را ندارد.

-حق عدم مشارکت در اقدامات غیر اخلاقی و ناشایسته

- حق داشتن راهنماهای مکتوب خط مشی ها و اقدامات مربوط به اداره محیط کاری وی

- رد به کارگیری و اجرای تجویزها یا مشارکت در فعالیت هایی که مطابق با دانش حرفه ای و قضاوت وی می باشد ولی مورد علاقه بیمار نیست.(با گرفتن رضایت آگاهانه عدم اجازه انجام پروسیجر خاص)

-در جریان گذاشتن پرستار نسبت به تشخیص بیمارانی که مسئولیت آنها به پرستار سپرده می شود. پرستار بایستی از تشخیص بیمارانش آگاه شود.

-داشتن محیط کاری عاری از خطرات، ارعاب و دخالت

- حمایت پزشکی یا سیستم ارجاعی برای از عهده برآیی مسئولانه در موقعیت های اورژانس

 

آیین نامه اخلاق پرستاری

- پرستار خدمات خود را با رعایت احترام به بیمار و بدون توجه به وضعیت اقتصادی، مزایای فردی و بهداشتی وی ارائه می دهد.

-پرستار اطلاعات محرمانه مربوط به بیمار را حفظ می کند.

-پرستار ملزم به حفظ کفایت در پرستاری است.

-پرستار برای حفظ حرفه پرستاری در پیشبرد استانداردها مشارکت دارد.

- پرستار زمانی که مراقبت بهداشتی و ایمنی بیمار به وسیله فعالیت های نا مناسب و غیر اخلاقی افراد دیگر به خطر می افتد برای حراست از بیمار و جامعه وارد عمل می شود.

-پرستار در قبال اعمال پرستاری انجام شده برای هر بیمار پاسخگو و مسئول است.

- پرستار در گسترش مداوم منابع علمی و عملی این حرفه مشارکت دارد.

- پرستار در برقراری شرایط مطلوب و مناسب استخدامی که به ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت بالا منجر می شود، شرکت می کند.

-پرستار در کوشش این حرفه برای محافظت از جامعه در مقابل اطلاعات و حفظ پرستاریمسئول است.

-پرستار به منظور پاسخگویی به احتیاجات بهداشتی بیماران با اعضای حرفه های پزشکی همکاری دارد.

-پرستار همیشه به گونه ای عمل می کند که منافع و سلامتی بیماران و مراجعه کنندگان حفظ شود و بهبود یابد.

- پرستاران باید مطمئن شود که در بخش یا در دایره فعالیتش عمل یا غفلتی در جهت زیان رساندن به منافع و موقعیت و امنیت بیماران انجام نگیرد.

- پرستار باید دانش و صلاحیت حرفه ای خود را حفظ و بهبود بخشد.

-پرستار باید به هرگونه محدودیت هایی که در دانش و صلاحیت او باعث نقص در انجام وظیفه شود اعتراف کند.

-پرستار شرایط را برای ایمن تر بودن محیط و انجام عملکرد ماهرانه تر میسر می سازد.

- پرستار با بیماران و خانواده های آن ها به طور واضح و مشخص رفتار می کند و استقلال و درک مقام و شأن همکاران احترام بگذارد.

- پرستار با مراقبین حرفه ای بهداشت و درمان و دیگر کسانی که در فراهم کردن مراقبت ها سهیم هستند با حس همکاری و تعاون متقابل رفتار می کند، به ویژه هنگامی که مراقبت به صورت تیمی انجام می شود باید به درک مقام و شأن همکاران احترام بگذارد.

-پرستار شناخت و احترام به ویژگی ها و شأن و مقام بیمار و مراجعه کنندگان را در نظر می گیرد و هنگام برطرف کردن نیازهای مراقبتی آن ها، ویژگی های مذهبی و نسبت های شخصی و فاکتورهای دیگر را نادیده می گیرد.

- پرستار هر نوع عملی را که از لحاظ وجدانی در رابطه با حرفه خود مشکلی ایجاد کرده و یا می کند، تا آنجا که ممکن است در اسرع وقت به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

-پرستار از هرگونه سوءاستفاده از اختیارات شغلی یا حق امتیاز عملکرد خود با بیماران و مراجعه کنندگان پرهیز می کند.

- پرستار تمام اطلاعات محرمانه و با اهمیتی را که در طول انجام وظیفه از بیمار و مراجعه کنندگان به دست می آورد حفظ می نماید و تنها در جایی که اجازه بیمار، دستورکتبی دادگاه و یا حفظ منافع عمومی جامعه مورد نظر است آن را در حد نیاز افشا می کند.

-پرستار در موقعیتی که استانداردهای عملکرد حرفه ای مورد محاکمه قرار می گیرد نتایج جسمی، روانی، اجتماعی بیماران و مراجعه کنندگان را به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

- پرستار هر گونه وضعیتی را که نمی تواند در آن به طور ایمن و مناسب برای بیمار مراقبت انجام دهد گزارش می دهد.

-پرستار در فعالیت هایی که باعث بالا رفتن سطح آگاهی تخصصی می شود، مشارکت می کند.

- پرستار هنگامی که عملکرد همکاران، بیمار را به خطر می اندازد مثل مواقعی که مراقبت های آن ها طبق استاندارد نیستند، موضوع را به شخص مناسب و صاحب اختیار گزارش می دهد.

- پرستار هر هدیه و کادو و یا میهمان نوازی که از جانب بیمار و مراجعه کنندگان در طول مراقبت ها به وی پیشنهاد می شود را رد می کند.

- پرستار در تلاش های تخصصی برای اجرا و بهبود استانداردهای پرستاری مشارکت می نماید.

-پرستار با در نظر گرفتن شأن و حرمت انسانی بیماران و با اطلاع از ویژگی های فردی هر بیمار، سرویس های مراقبتی را برای آن ها فراهم می کند و به موقعیت اجتماعی، وضع اقتصادی و فاکتورهای فردی از قبیل ملیت، نژاد، مذهب، رنگ و وضع و شأن اجتماعی محدود نمی گردد.

- پرستار اطلاعات مربوط به بیمار را محفوظ می دارد و از فاش شدن آن ها جلوگیری می کند تا از حقوق بیمار حمایت کند.

-پرستار در مقابل قضاوت ها و عملکردهای فردی پرستاری، مسئولیت دارد.

-پرستار هنگامی که مراقبت های بهداشتی و درمانی ناکافی، غیر اخلاقی و غیر قانونی می باشد و بر سلامتی بیمار تأثیر می گذارد به عنوان مدافع بیمار عمل می کند.

- پرستار بر طبق قضاوت آگاهانه عمل می کند و از صلاحیت ها و قابلیت های فردی خود به عنوان معیاری برای تحقیق ، مشاوره، قبول مسئولیت و واگذاری فعالیت های پرستاری به دیگران استفاده می کند.

- پرستار صلاحیت کار پرستاری را حفظ می کند.

- پرستار در تلاش های تخصصی برای اثبات و نگهداریشرایط استخدام که منجر به بالا رفتن کیفیت خدمات پرستاری می شود شرکت می کند.

- پرستار در تلاش های تخصصی که برای اثبات و نگهداری شرایط استخدام که منجر به بالا رفتن کیفیت خدمات پرستاری می شود شرکت میکند.

-پرستار در تلاش های تخصصی که برای حفاظت جامعه از بدآگاهی و بد اندیشی و حفظ تمامیت حرفه ای پرستاری انجام می گیرد، مشارکت می کند.

-پرستار با سایر اعضاء تیم تخصصی بهداشتی و سایر شهروندان همکاری می کند تا برای برطرف کردن نیازهای بهداشتی جامعه، تلاش های اجتماعی و ملی را تأمین نمایند.

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-26 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ