شماره تلفن های داخلی و مستقیم بیمارستان

نام بخش

شماره تلفن

نام بخش

شماره تلفن

نام بخش

شماره تلفن

اطفال

202

واحد پذیرش

278

235

اتاق پزشک داخلی و پزشک قلب

264

داخلی

204

صندوق درمانگاه

236

اتاق چشم پزشک

265

ICU

206

درمانگاه تخصصی

237

سی تی اسکن

266

تالاسمی

207

اتاق فیزیوتراپی-

238

اتاق آقای دکتر هاشمی 

267

جراحی زنان

208

آزمایشگاه

240- 239

دفتر مدیریت- آقای صابری

268

جراحی مردان

211

پذیرش رادیولوژی

رادیولوژی

241

271

سالن کنفرانس

269

درب اطلاعات بخش

212

تریاژ

فوریتها

281

274

بخش نوزادان( NICU )

277

CCU

213

اتاق اسکرین شماره1

اتاق اسکرین شماره 2

280

244

فکس بیمارستان

53526306

اتاق عمل

215- 214

اتاق رست پزشکان

245

بانک ملت بیمارستان

53526302

کارگزینی آقایان رضایی- وخانمکاظمی

222

تاسیسات آقای عبداله سالاری

246

تدارکات

53564007

دبیر خانه خانمهابهمنی وامامجماعت

219

تاسیسات

247

کارگزینی

53526906

بهداشت محیط- آقای نسابه

224

انبار- آقای ترابی زاده

248

انبار داروئی

53560014

دفتر سوپروایزر

275

اتاق آقای ذاکریان پور

276

اتفاقات

53526997

دفتر پرستاری خانم نوابی

287

واحد تدارکات- آقایان منفرد- بابایی و کارگر

250

اتاق عمل

53526998

حسابداری- آقایان عابدی، بهمنی،‌عسکری

223

CSR

251

درمانگاه

53526996

اتاق کامپیوتر آقایحائری

274

دفتر خدمات- آقای شهیدی

252

اورژانس

53526995

دفتر امورمالی- آقای صالحی

225

رختشوی خانه

253

حسابداری

53526304

دفتر سرپرستی- آقای نوری

228

آشپزخانه

254

دفتر پرستاری

53526303

دفتر ریاست- دکتر نیکویی

228

درب ورودی بیمارستان

255

اتاق کامپیوتر مهندس حائری

53526305

واحد درآمد- آقای لطفی نژاد و صفری

229

اورژانس

249

واحد آمار
( آقای ستوده )

262

داروخانه

293

انبار داروئی- آقای واعظی

257

دفتر سوپروایزور 

275 

همودیالیز

231

اتاق راننده

260

دفتر بیمه آقایحقیقی 

233 

واحدمدارک پزشکی

 خانمپروینآقایهنرمند

273

اتاق آقای دکتر غیبی

261

 

 

دفتر بیمه خانمخوشحال

232

اتاق طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات -خانم کمالی و وجدی

218

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-21 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ