پس از ثبت دستور ترخیص بیمار در پرونده بیمار توسط پزشک معالج یا اعزام بیمار به مرکز دیگـر یا ترخیص با رضایت شخصی پرونده پس از رسیدگی و انجام روند اداری در بخش به واحد ترخیص ارسال می گردد و در ان جا در صورت کامل بودن مدارک بیمار جهت ترخیص و تائید نماینده بیـمه مربوطه صورتحساب هزینه های درمانی تنظیم و فیش مبلغ واریزی جهت واریز هــزینه به صندوق به بیمار یا هماره وی تحویل می گردد . و پس از واریز هزینه و ارائه فیش پرداخـت به واحد ترخیص برگ اجازه ترخیص از بخش جهت بیمار صادر می شود و با تحویل ان به مسئول بخش بیمارمجاز به ترک بیمارستان می باشد .دریافت صورتحساب مشروط به تسویه حساب کامل با بیمارستان و داشتن بدهی یا تخفیف می باشد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-19 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ