مسول پذیرش : سیده آمنه علوی
تلفن تماس :
07153526991
 

1- نظارت بر اخذ آمار واطلاعات لازم ازظرفيت پذيرش بيمارستان واقدام به پذيرش بيمار براساس دستورالعملهاي گردش كاردر بيمارستان

 

2-نظارت بر صدورقبض وتكميل فرمهاي لازم وتشكيل وتكميل پرونده و هماهنگي واقدام براي تعيين وتاديه ميزان ودايع پرداختي واعمال كنترل هاي لازم دراين زمينه وهمچنين هماهنگي براي تعديل وديعه بيماران باكسب موافقت مقامات مجاز

 

3-نظارت و هماهنگي واقدام براي پذيرش بيماراني كه تحت پوشش انواع بيمه هستند.

 

4-نظارت برراهنمائي بيماران براي بستري شدن دربخشهاي مختلف باهماهنگي قبلي مسئولان ذيربط وهماهنگي واقدام براي تعيين وقت ونوبت.

 

5-نظارت برپيگيري وكسب اطلاع از ظرفيت پذيرش دربخشهاي مختلف وهماهنگي وتماس بامسئولان بخشها به منظور اعزام بيمارجهت بستري شدن واقدام به اعزام بيمار به بخشهاي مختلف.

 

6-نظارت برتهيه ليستها وآمار وگزارشات لازم درزمينه شغل مورد تصدي وارسال آن به قسمتهاي ذيربط وهماهنگي واقدام براي اصلاح موارد مغاير

 

7-انجام ساير اموري كه درحدود وظايف ومسئوليتهاي تعيين شده ازجانب مافوق ارجاع گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-19 9:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ